O společnosti

Historie budovy

Majitelem původního domu U Závoje byl za vlády Karla IV. Jan Rotlev, který vykonával funkci mincmistra v Kutné Hoře. Byl z dnešního pohledu jakýmsi ministrem financí Království českého i Říše Římské a zakladatelem rodového bohatství.

Dům sám byl několikrát přestavován, ale do dnešních dnů se na něm dochoval nápis, převzatý zřejmě ze starší stavby:

„ Závoj drahý dala svůj s obětavostí panu Rotlevovi, by přinesl štěstí, hned na Hoře Kutné dále doloval, velkého se tím bohatství dodělal."

Nápis dokládá historku, kterou v celé podobě zachytil Alois Jirásek ve Starých pověstech českých. Vypráví se v ní o měšťanu Rotlevovi, který se zabýval dolováním drahých kovů.

Kutáním se postupně tak zadlužil, že přišel o veškeré své jmění. Jeho milující manželka mu dala poslední skvost, který jí zůstal - překrásný závoj, aby se ještě jednou, naposledy, pokusil o štěstí. Rotlev závoj neboli šlojíř zastavil a peněz užil k poslednímu kutacímu pokusu. A skutečně narazil na bohatou žílu drahého kovu, která mu následně přinesla nesmírné bohatství. Domu Rotlevovu se pak dlouho říkalo Šlojíř.

Tak praví pověst. Skutečností je, že šlojíř neboli paučník byl středověký název pro závoj - šlajer našich prababiček. V kronikách se lze dočíst i pravděpodobně skutečnou podstatu uvedeného příběhu. V oněch dobách jakýsi horník Sloiger přišel na desetihřivnový valoun, což představovalo přibližně tři kilogramy drahého kovu (patrně stříbra). Vzácný nález přinesl králi Václavu I., přičemž v celé záležitosti sehrál významnou roli i zmiňovaný Jan Rotlev. A ze jména Sloiger vznikla asi půvabná starobylá pověst.

Další osudy domu U Závoje:
Roku 1415 získal dům německý rod Schottrů, bohatých pražských měšťanů. Tento dům měl vždy značnou cenu. Roku 1627 byl prodán za 6.000 rýnských zlatek Františku Osterštokovi z Astfeldu. To byl výběrčí daní za krále Rudolfa II. a jeho věrný stoupenec. Podílel se na konfiskaci majetků českých pánů popravených na Staroměstském náměstí roku 1621. Rod Osterštoků vymřel v 18.století. Roku 1789 se majitelem domu stal Karel F.Arnold, císařský rada a lékař. Dům byl v soukromých rukou až do komunistického převratu , pak se stal vlastnictvím státu a všeho lidu. Pamětníci vzpomínají, že pasáž byla dlouhá léta neprůchodná a později snad i z ulice Kožné zatlučená prkny. Vzhledem k dochovanému historickém vzhledu výkladců a rolet byla několikrát kulisou při natáčení filmů.

Novodobá historie domu U Závoje se začala psát v 90.letech minulého století, kdy byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce. Poslední majitel získal dům v roce 2001 a nechal zde provést velkorysou přestavbu, zachovávající původní výkladce i původní vzhled rolet firmy Červinka.

Dům byl slavnostně otevřen v lednu roku 2004 pro všechny milovníky vína o dobrého jídla.