Všeobecné obchodní podmínky


I. Předmět úpravy, základní pojmy

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále "obchodní podmínky") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží z nabídky společnosti Merlot Grands Vins a.s., IČ: 263 17 591 se sídlem Praha 1, Havelská 500, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 7244 (dále jen "prodávající") na základě smluv uzavřených prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

2. Prodávající je podnikatelem a prodej zboží ze svého sortimentu provádí v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Provozovnou prodávajícího se pro účely těchto obchodních podmínek považuje jeho prodejna, která je umístěna na adrese Havelská 25/500, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále také "kamenná prodejna"). Stanovená provozní doba kamenné prodejny je v pracovních dnech (tj. pondělí až pátek) od 9:00 do 17:00. V rozsahu této provozní doby prodávající vyřizuje objednávky ze strany kupujícího a zajišťuje realizace dodávek.

4. Kupující bere na vědomí, že jeho práva a povinnosti se v konkrétním případě mohou lišit v závislosti na tom, zda prodej zboží od prodávajícího objednává v postavení podnikatele či spotřebitele podle příslušných právních předpisů upravujících spotřebitelské smlouvy resp. obchodní smlouvy a postavení smluvních stran.

5. Pokud objednávající osoba uvede při objednávce své IČO, případně bude požadovat vystavení faktury na fyzickou či právnickou osobu s přiděleným IČO platí, že kupní smlouva nebyla uzavřena s kupujícím v postavení spotřebitele a její právní režim se řídí úpravou zákona č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

6. Práva kupujícího v postavení spotřebitele (dále "spotřebitel"), na které je prodávající povinen ze zákona takového kupujícího zvlášť upozornit jsou uvedena ve zvláštním oddíle této smlouvy.

7. Objednávající osoba jednající při objednávce a jednání s prodávajícím svým jménem a na svůj účet je současně kupujícím ve smyslu těchto obchodní podmínek.

8. Objednávající osoba, která při objednávce a jednání s prodávajícím vystupuje jménem třetí osoby se považuje za oprávněného zástupce této třetí osoby, které je v postavení kupujícího. V případě pochybností platí, že o jednání kupujícího v zastoupení jiné objednávající osoby, jde také v případě uvedení požadavku na vystavení faktury na jinou osobou, než je osoba, které provedla objednávku.II. Objednávky, uzavření smluv

1. Zadání objednávky probíhá podle objednávkového formuláře na internetových stránkách vedených za účelem provozování obchodu prodávajícího (dále "internetový obchod") . Přístup k zadání objednávek je možný jak pro registrované, tak i neregistrované uživatele obchodu. S registrací jsou spojeny výhody uvedené na stránkách internetového obchodu. K objednávce nebude přihlíženo, pokud při ní kupující nevysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2. Objednávající odpovídá za řádné vyplnění údajů potřebných k realizaci dodávky, kterými jsou: jméno a příjmení objednatele, specifikace zboží (bude splněno při označení zboží z nabídky prodávajícího uvedené internetových stránkách a jeho výběru do "nákupního košíku"), způsob dodání, způsob úhrady, doručovací adresa a telefon na kupujícího. V případě, že objednávající činí objednávku jménem právnické osoby, je povinen rovněž v objednávce označit fyzickou osobu, kterou je možné kontaktovat za účelem ověření objednávky a podmínek dodávky zboží, a telefonní kontakt na tuto osobu (dále také "kontaktní osoba").

3. Vyplněním objednávky na internetovém obchodu a jejím odesláním prostřednictvím internetu do sféry prodávajícího objednávající vyslovuje svůj souhlas s uzavřením smlouvy v režimu těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva na dodávku zboží je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Až do okamžiku odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je možné objednávku měnit nebo zrušit bez jakýchkoli sankcí.

4. Prodávající je oprávněn podmínit akceptaci objednávky resp. splnění smlouvy úspěšným telefonickým kontaktem objednávající osoby nebo kontaktní osoby za účelem ověření obsahu a podmínek objednávky. V případě, že se takovou osobu nepodaří úspěšně kontaktovat a ověřit provedení objednávky, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku resp. odmítnout splnění smlouvy, přičemž je povinen o tom objednávajícího vyrozumět.

5. Po uzavření smlouvy je její změna přípustná pouze na základě vzájemné dohody stran, která musí být uzavřena písemně nebo za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících pořídit obsahu změny smlouvy v listinné podobě včetně náležitostí řádné identifikace smluvních stran např. email, fax (dále jen "elektronická forma").

6. Předčasné ukončení smlouvy je přípustné pouze na základě na základě vzájemné dohody stran v písemné nebo elektronické formě nebo na základě písemného odstoupení od smlouvy ze strany některé smluvní strany za podmínek stanovených příslušnou smlouvou, těmito podmínkami nebo zákonem.III. Dodávky zboží, dodací podmínky

1. Zboží, které je předmětem dodávky podle uzavřené smlouvy s kupujícím, prodávající

a)dodá kupujícímu na určené místo nebo ho předá osobě, která bude povinna zboží na takové místo dopravit
b)připraví kupujícímu k vyzvednutí ve své výše uvedené kamenné prodejně na adrese Havelská 25/500, Praha 1.

2. Způsob dodání zboží podle písmene a) nebo b) vybírá kupující při zadání objednávky. V případě, že kupující zvolí dodání zboží na určené místo, je povinen určit dostatečně adresu takového místa dodání a veškeré další údaje potřebné k bezproblémovému dodání zboží. V případě dodávky zboží na určené místo kupující bere na vědomí a souhlasí, že dopravu zboží provede osoba určená prodávajícím dle pokynů prodávajícího. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za pochybení při dodávce, která by vznikla v důsledku uvedení nesprávných či neúplných údajů ze strany kupujícího.

3. V případě dopravy zboží ze strany naší firmy, je kupujícímu účtována cena přepravy ve smyslu se sazbou 12 Kč za 1 km tohoto článku. Je -li zboží dodáno jiným přepravcem - např. Česká pošta je zde účtována cena dle sazebníku České pošty.

4. Dodací lhůta zboží činí maximálně 3 pracovní dny od dne přijetí úhrady ceny zboží.

5. Nebezpečí škody na zboží kupujícího přechází v případě přepravy zboží na místo určení okamžikem předání zboží ze strany prodávajícího prvnímu dopravci, to neplatí, pokud zboží dopravuje na místo určení sám prodávající. V ostatních případech nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží v místě určení podle zadání kupujícího.

6. Prodávající nebo vybraný dopravce není povinen v místě určení zkoumat existenci oprávnění třetí osoby k převzetí zboží, pokud vzhledem k okolnostem nevzniknou zcela důvodné pochybnosti o tom, kdo je oprávněn za kupujícího zboží převzít. Pokud takové důvodné pochybnosti o přebírající osobě vzniknou, je prodávající nebo dopravce oprávněn zboží ponechat u sebe a kontaktovat kupujícího nebo objednávající osobu pro vyžádání si pokynů ohledně předání zboží konkrétní osobě. Pokud nebude prodávajícímu nebo dopravci poskytnuta potřebná součinnost k předání zboží, je prodávající oprávněn podle své úvahy na náklady a riziko kupujícího zboží nevydat nebo ho předat osobě, která doloží svůj vztah ke kupujícímu. V případě kdy zboží nebude nevydáno, bude zboží uloženo v kamenné prodejně na adrese Havelská 25/500, Praha 1. Kupující je povinen v takovém případě uhradit prodávajícímu veškeré vícenáklady, které mu v důsledku nevydání zboží a jeho uložení v kamenné prodejně vzniknou.IV. Úhrada ceny a dodávky zboží

1. Cena zboží je uvedena v nabídce prodávajícího na jeho internetových stránkách. V případě zaslání objednávky konkrétního zboží platí u něj uvedená cena za řádně odsouhlasenou. Vedle ceny zboží je kupující povinen uhradit cenu dopravy zboží (pokud není doprava zdarma podle jiných ustanovení těchto obchodních podmínek) a případné vícenáklady, které by vznikly z důvodů na jeho straně.

2. Úhradu ceny zboží a jeho dopravy na místo určení (dále jen "cena zboží") je kupující povinen uhradit v hotovosti v místě odběru zboží (dobírka), bankovním převodem, platbou přes internet při použití platební resp. kreditní karty (dále jen "internetová platba"). Platbu bankovním převodem nebo internetovou platbu musí kupující provést předem jako nutnou podmínku realizace dodávky.

3. Úhrada v hotovosti při dobírce v jiném místě určení bude prodávajícím akceptována za podmínky, že se podaří úspěšně ověřit příslušnou objednávku telefonicky u objednávající nebo jiné kontaktní osoby uvedené v objednávce.V. Reklamace, vady zboží

1. Délka záruční lhůty zboží (tj. vína a doplňkového sortimentu) je stanovena příslušnými právními předpisy.

2. Záruka se nevztahuje na vady vnějšího vzhledu láhve (např. na poškozené etikety). Vada spočívající v neodpovídající kvalitě (zkaženosti) vína může být uplatněna pouze v případě, že při reklamaci kupující předloží prodávajícímu k posouzení příslušnou láhev s reklamovaným vínem, ve které zůstalo minimálně 2/3 původního obsahu.

3. Za vadu se nepovažují změny vlastností vína vzniklé v důsledku nevhodného zacházení a manipulace ze strany kupujícího.

4. Reklamace musí být uplatněna písemně kupujícím nebo osobou, která doloží pověření ze strany kupujícího, a to v kamenné prodejně prodávajícího na adrese Havelská 25/500, Praha 1, PSČ 110 00 ve stanovené provozní době. Reklamaci je možné doručit i prostřednictvím pošty či zásilkové služby. Reklamace musí obsahovat označení kupujícího, označení reklamovaného zboží a popis reklamované vady nebo popis projevu takové vady. Reklamace musí obsahovat datum a podpis kupujícího nebo osoby oprávněné k reklamaci.